ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ศูนย์แม่ริม)

อนุมัติ04/03/2567 เวลา 12:08:36
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผอ.คนึง กาบกันทะ   สำหรับแผนก ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
วาระการประชุม เตรียมงานสถาปนาครบรอบ 100 ปี
รายละเอียด

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (อาคารโหลดบัณฑิต) ศูนย์แม่ริม

อนุมัติ04/03/2567 เวลา 12:08:12
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผอ.คนึง กาบกันทะ   สำหรับแผนก ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
วาระการประชุม เตรียมงานสถาปนาครบรอบ 100 ปี
รายละเอียด

ศาลาร่มโพธิ์

อนุมัติ26/04/2567 เวลา 15:04:51
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 18:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นายกิตติ เวียงนาค   สำหรับแผนก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วาระการประชุม ซ้อมเต้น รับที่ 125
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ20/03/2567 เวลา 15:37:53
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นส.จารุวรรณ พากเพียร   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม กิจกรรม KM วิจัย รับที่ 109
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 13:18:20
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุทธิพงษ์ อำภา   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ
วาระการประชุม พิธีปัจฉิมนิเทศ
รายละเอียด

ศาลาร่มโพธิ์

อนุมัติ22/05/2566 เวลา 15:24:18
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นส.อรทัย ไชยนัน   สำหรับแผนก กองกลาง
วาระการประชุม สำหรับซ้อมโขน 100 ปี รับที่ 149
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ24/04/2567 เวลา 08:20:25
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 67 เวลา 07:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จารุวรรณ พากเพียร   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม งานกิจกรรมดำหัว คณบดี อาจารย์อวุโส
รายละเอียด

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ศูนย์แม่ริม)

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 08:34:50
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุรชาติ ถึงกาศ   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ปฐมนินักศึกษา ครุศาสตร์
รายละเอียด

ศาลาร่มโพธิ์

อนุมัติ03/05/2567 เวลา 14:40:33
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นส.รวัณรัตน์ บูทา   สำหรับแผนก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วาระการประชุม พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Temasek Potytechnic ประเทศสิงคโปร์พร้อมรับประทานอาหาร รับที่ 102
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ03/05/2567 เวลา 14:40:21
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นส.ลวัณรัตน์ บูทะ   สำหรับแผนก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วาระการประชุม พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Temasek Potytechnic ประเทศสิงคโปร์พร้อมรับประทานอาหาร รับที่ 102
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ