ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

อนุมัติ13/12/2565 เวลา 15:07:04
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.พสุ ปราโมกช์ชน   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รับที่ 04
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 10:22:57
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อ.จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม รับที่ 106
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

อนุมัติ13/12/2565 เวลา 15:07:13
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.พสุ ปราโมกช์ชน   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รับที่ 04
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ06/12/2565 เวลา 13:41:03
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.มนทกานต์ เมฆรา   สำหรับแผนก อาจารย์คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ23/02/2566 เวลา 13:45:39
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม นำเสนอการฝึกประการณ์+ปัจฉิมนักศึกษา รับที่ 100
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

อนุมัติ23/02/2566 เวลา 13:45:47
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม นำเสนอการฝึกประการณ์+ปัจฉิมนักศึกษา รับที่ 101
รายละเอียด

ห้องเรียน 411

อนุมัติ27/02/2566 เวลา 14:48:06
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.ขวัญหทัย กวดนอก   สำหรับแผนก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วาระการประชุม ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 3 รับที่ 104
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 10:43:00
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อ.อิสริยาภรณ์ แสงปันญา   สำหรับแผนก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วาระการประชุม สัมมนารายวิชาภาษาไทย รับที่ 19
รายละเอียด

ห้องอาหาร ข้างห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 10:44:39
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.อิสริยาภรณ์ แสงปันญา   สำหรับแผนก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วาระการประชุม สัมมนารายวิชาภาษาไทย รับที่ 19
รายละเอียด

ศาลาร่มโพธิ์

อนุมัติ13/02/2566 เวลา 11:45:40
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม ประชุมผู้นำนักศึกษา รับที่ 92
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 96 รายการ