ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (อาคารโหลดบัณฑิต) ศูนย์แม่ริม

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 15:22:16
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายเทิดศักดิ์ เจริญเจ้าสกุล   สำหรับแผนก นักศึกษาคณะครุศาสตร์
วาระการประชุม โครงการ 7 ผู้นำครุศาสตร์ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง

อนุมัติ06/02/2567 เวลา 15:03:57
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.วีรนุช ดรุณสนธยา   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย
วาระการประชุม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รับที่ 64
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ25/04/2567 เวลา 08:36:24
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายคมสันต์ บังคมเนตร   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม ประชุมสัมมนา ร่วมกับ มรภ.นครสวรรค์ รับที่ 122
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 10:04:25
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนังกร ธัญกรพิสิทธิ์   สำหรับแผนก เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติ
วาระการประชุม จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร์ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 15:22:44
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.วิชญา มาแก้ว   สำหรับแผนก อาจารย์คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม กิจกรรมเสวนาสรุปโครงการวิจัย รับที่ 148
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ24/05/2567 เวลา 14:50:22
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.วิชญา มาแก้ว   สำหรับแผนก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วาระการประชุม กิจกรรมเสวนาสรุปโครงการวิจัย รับที่ 148
รายละเอียด

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ศูนย์แม่ริม)

อนุมัติ21/05/2567 เวลา 09:00:41
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายคนึง กาบกันทะ   สำหรับแผนก ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
วาระการประชุม สถานที่เลือกตั้ง สว.
รายละเอียด

ห้องประชุมเอื้องคำ

อนุมัติ16/05/2567 เวลา 14:54:46
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สุรสิงห์ แสงโสด   สำหรับแผนก สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมรายวิชาศึกษาทั่วไป ( ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2567 ) รับที่ 142
รายละเอียด

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 14:05:44
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำฯ รับที่ 135
รายละเอียด

ศาลาร่มโพธิ์

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 14:04:33
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง   สำหรับแผนก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำฯ รับที่ 135
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 68 รายการ