: : ขณะนี้ : 
: : เมนูการทำงาน : :

Now
05 ตุลาคม 2566 03:49:14


: : หมายเหตุ : :
  wait...! = ยังไม่ได้มอบหมายงาน
  work...! = กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
  N = ไปดำเนินการมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จ
  Complete = ดำเนินการเสร็จแล้ว หรือ เสร็จสิ้นกระบวนการ


ชื่อระบบ
"ระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน" งานอาคารสถานที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ซึ่งมีความหลากหลาย ยากต่อการออกรายงาน ต่าง ๆ


พัฒนาโดย
งานไอที สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่